Menù principale

Fani bbeni ….. di Renzo Protino (dec.)

FANI BBENI….


Di Renzo Protino (dec.)
Mama e sirma m’ennu mparatu
cu fazzu sempri bbeni alli cristiani;
ma mò nnù bellu uai egghiu cappatu
ca ancora mi sta mozzucu li mani.

La manu m’era essiri catuta
quannu cu la poscia li iutava!
La lengua m’era éssiri siccata
quannu cu tuttu lu cori li parlava.

Iu lu facia cussì, pì compassioni,
pircé è gghiustu cu iuti ci stai fiaccu,
ci stai a tristi condizioni,
ci si corca ancora ‘ntra nnù saccu.

E certu nienti ti loru pritindia:
vulia lli vesciu sulu sistimati
cu nò lli manca mai la fatia
e cu stannu a casa cuncirtati.

Pi mei vulia sulu lu salutu,
lu rricordu a nquarche ricorrenza ,
n’affettu cull’anima sintitu
e nò pi la sula cunvinienza.

Nò mi spittava cs s’eran’a scirrari,
ca s’eran’a vutari ti l’atru quartu,
ca m’era a sentìri sciuticari
propria ti quiri ca mangiaunu scartu!

Mamama e sirma m’ennu puru tittu
cu fazzu sempri bbeni e cu mi scerru,
cu caminu sempri onestu e trittu
e lu cori mia mai cu lu ‘nserru.

Comu cappau tant’ anni angretu Cristu,
ca tutti si cughhiu sott’alli razzi,
ca feci vetiri ci nò era mai vistu.
E ce n’ebbi? Croci e sputazzi!

Stia ancora sobbra a quera croci
e, a quiru ca cchiù ti tutti lu ‘nsurtava,
li tissi, quasi senza cchiù voci,
ca a ddu e a tutti l’atri pirdunava!

E cussì facennu nni feci capiri
ca emma fa’bbeni e n’emma scurdari
e ci uai e tiluri poi emma airi
li mani on di l’emmu muzzicari .
Renzo

La poesia  è stata pubblicata  sul “Il giornale di Torre S. Susanna”  mensile n°9 settembre 1990

Loading