Menù principale

Feste natalizie • a cura di Errico Bello

Feste natalizie •

a cura di Errico Bello

Pi li festi ti Natali,
emmu rimasti menu mali.
Stai ca essi l’annu,

quasi comu nu tirannu.
Riuniti ti sti festi cu diluri,

speriamo cu ni tamu l’auguri.
Ti sti festi si fannu l’improvvisati,

e si fannu li bicchierati.
Si fannu a compagnia,
e quarchetunu va spiccia a fissaria.

Ziccunu a fari tantu rumori,
e si mbriacunu ti ricuori.

Toppu Natali rria Caputannu,

aumenta lu tannu.
Approfittunu ti la nuttata,

ogni buttiglia veni stappata.
Si mena sciampagna ti la buttiglia,

quistu succeti ogni famiglia.
La notti ti San Silvestre,
si menunu tanti cosi ti li finestri.
Cu sienti tantu rumori intra li recchi,
la matina no si pò camminari pi li vitri e li cuperchi

Cu tantu rumori no si pò stari,
pi li cargassetti ca sienti scuppiari.

Sti cargassetti so stati proibiti,
ma pi quera notti ci stannu sempri li feriti.

Lè viniri non c’è mali,
e va spiccia all’uspitali.

Ci la botta eti chiù forti,

ni pò aviri puru la morti.
Ci sti botti li sapiunu minati,

nisciunu nienti putia cappari.

Poi rria la Befana,
cu li quazetti e la suttana.
Cu porta li toni alli vagnuni e alli cranni,

quisti so sciurnati senza tanni.
Tanti vagnuni va sciocunu dannanti,
Ma lu uatagnu le utu li commercianti.
Li sunetti vi le ghiù cuntati,
e tutti sti cosi vannu minati