Menù principale

NA SORPRESA TI CARNEVALE di ERRICO BELLO

NA SORPRESA TI CARNEVALE

di ERRICO BELLO

Nu giurnu stia a casa, chinu ti noia,
trasiu nu cristianu quantu nu boia.
Iu mi truava intra la cucina,
e trasiu tuttu mucatu ti farina.
Mi uardava cu nu uecchiu,
mi simbrava comu nu vecchiu.
Mi uardava ti la capu allu peti,
e mi tici:<<mi sta mueru ti seti!>>.
Era iertu quantu nu carnali,
quistu ci mi zicca mi faci mali.
Tu ca siembri nu vecchiettu,
nbivi tu stessu allu rubinettu.
Quiddu tici ancora :<<te d’azari>>,
<<l’acqua tu le pigghiari>>.
Iu veramenti niente sta capia,
vi ticu lu giustu… lu sta timia.
Ti fronti a mei era nu gicanti,
com’era fari cu lu essu dannanti.
Totta na vota mi pinzu tisu,
cu lu pigghiu all’improvvisu.
Comu veti ca fazzu quera mossa,
quiru ti botta pirdiu la forsa.
Ti botta lu menu an terra,
qua subitu ziccai la uerra.
Si stesi fermu , sotu sotu,
iu no mi fitava cu lu votu.
Cussi ti botta essu dannanti,
ci trovu quarche passanti.
Di fatti passa nu cristianu,
e dicu cumpà mi tai na manu.
A casa mia , intra la cucina,
nceti nu fessa ca voli mi ruvina.
Prontu, ti tau la manu e lu peti,
armenu vitimu stu fessa cieti.
Trasiu st’amicu pi aiutu,
ma ti la cucina si n’era sciutu.
Iu lu lassai anterra pi muertu,
inveci si n’era sciutu allu uertu.
Quiddu vulia si ni scappava,
ca la mascara eti ca purtava.
Nui , addoi, nci la livammu,
sapimu nui quantu fatiammu.
La mascara era ti comma matta,
essi na giovini bedda fatta.
Natru picca mi veni mali,
pi quiru scherzu ti carnevali.

Loading